loader
Foto

Összeadók és kivonók soros átvitelképzéssel VHDL nyelven

Az aritmetikai áramköröknél a különböző összeadók alkalmazása elengedhetetlen. A párhuzamos átvitelképzéssel rendelkező összeadók sebessége kiemelkedő, de az implementáláshoz szükséges felület túl nagy, ezért csak adott felbontásig alkalmazzák. A soros összeadóknak jóval kisebb az erőforrás igénye, de ezeknél az összeadás műveletének az ideje lehet nagyon magas. Most azt tekintjük át, hogy hogyan lehet soros átvitelképzéssel összeadókat, kivonó áramköröket készíteni.

Vezessük vissza először a kivonást összeadásra. Ha a különbséget (A-B) akarjuk kiszámolni, akkor a kivonandó (negatív) számot adjuk hozzá ahhoz a számhoz (A), amelyből a kivonást szeretnénk elvégezni (1. ábra). 

kep
1. ábra   Kivonás összeadással
 

Ahhoz, hogy ezt a kivonást el tudjuk végezni, szükségünk van a "B" komplemensére. Használhatnánk itt egyes vagy akár kettes komplemenst is. Nézzük meg a kettes komplemensképzés lehetőségeit (2. ábra). Képezzük tehát az "A" vektornak (an-1 . . . ai . . . a0) a kettes komplemensét. 
Az első megoldás szerint az "A" vektor minden elemét negáljuk, majd az eredményhez hozzáadunk egyet. A második módszer az, hogy az "A" vektor LSB bitjétől haladva a bitek értékeit az első logikai 1-ig változatlanul hagyjuk, a logikai 1-et is, majd azután az MSB bit felé haladva az összes bitet negáljuk (2. ábra).

kep
2. ábra   Kettes komplemens előállításának lehetőségei
 

Látható tehát az, hogy a kettes komplemens előállítása nem nehéz, például az első módszer áramköri "megoldását" mutatja a 3. ábra.

kep
3. ábra   Kettes komplemens előállítása telejs összeadókkal és inverterekkel
 

Ha a teljes összeadó egyik bemenetére (4. ábra) olyan bemenetet teszünk, amelyen a logikai érték lehet negált vagy ponált, akkor olyan áramköri elemet kapunk, amelynek segítségével kivonást vagy összeadást valósítunk meg.

kep
4. ábra   Teljes összeadó XOR kapuval
 

A XOR kapu segítségével tudjuk megvalósítani az összeadást és a kivonás műveletet. Az "M" bemenet segítségével tudjuk kiválasztani az aktuális műveletet.

Több áramköri megoldás terjedt el az összeadásra/kivonásra, mi először a kettes komplemensű megvalósítást tekintjük át.

Az "n" bites soros összeadó/kivonó áramkör felépítését látjuk az 5. ábrán, amelynél a soros átvitelképzés segítségével összekötésre kerültek a teljes összeadók. A teljes összeadó egyik bemenetére csatlakozik a XOR kapu, amellyel ki tudjuk választani az aritmetikai műveletet.

kep
5. ábra   Összeadó/kivonó áramkör kettes komplemensképzéssel
 

Tetszőleges méretű soros összeadó/kivonó áramkör implementálható ezzel a VHDL kóddal, a konkrét értéket a generic-nél állíthatjuk be. Ez az aritmetikai áramkör teljes összeadókból épül fel, ennek az egységnek a VHDL kódja például itt található.
A kettes komplemensű aritmetikai egységnek a VHDL kódjában két "for generate" ciklust találunk, az elsőben az "n" darab XOR kaput valósítjuk meg, a másodiknál a komponenseket kötjük össze.

library IEEE;

use ieee.std_logic_1164.all;

 

entity addsub2comp is

     generic(m : integer := 8);

     port(A, B : in std_logic_vector(m-1 downto 0);

          MC : in std_logic;

          S : out std_logic_vector(m-1 downto 0);

          Over : out std_logic);

end addsub2comp;

 

architecture STR of addsub2comp is

     component fa1 is

          port(A, B, Cin : in std_logic;

               S, Cout : out std_logic);

     end component;

signal temp : std_logic_vector(m downto 0);

signal SB : std_logic_vector(m-1 downto 0);

begin

 

     muv: for i in 0 to m-1 generate

                    SB(i) <= B(i) xor MC;

     end generate;

 

     nev: for i in 0 to m-1 generate

                    valami: fa1 port map(A(i), SB(i), temp(i), S(i), temp(i+1));

     end generate;

 

     temp(0) <= MC;

     Over <= temp(m) xor temp(m-1);

 

end STR;

 

Az összeadó/kivonó aritmetikai áramkör egyes komplemensképzéssel is megvalósítható. Ebben az esetben a "n-1" teljes összeadó carry kimenetét visszacsatoljuk a 0. teljes összeadó carry bemenetére (6. ábra). 

kep
6. ábra   Soros összeadó/kivonó áramkör egyes komplemensképzéssel
 

Az egyes komplemensképzéssel rendelkező összeadó/kivonó áramkör VHDL kódja hasonló az előző megoldáshoz. 

library IEEE;

use ieee.std_logic_1164.all;

 

entity addsub1comp is

     generic(m : integer := 8);

     port(A, B : in std_logic_vector(m-1 downto 0);

          MC : in std_logic;

          S : out std_logic_vector(m-1 downto 0);

          Over : out std_logic);

end addsub1comp;

 

architecture STR of addsub1comp is

     component fa1 is

          port(A, B, Cin : in std_logic;

               S, Cout : out std_logic);

     end component;

signal temp : std_logic_vector(m downto 0);

signal SB : std_logic_vector(m-1 downto 0);

begin

 

     muv: for i in 0 to m-1 generate

                    SB(i) <= B(i) xor MC;

     end generate;

 

     nev: for i in 0 to m-1 generate

                    valami: fa1 port map(A(i), SB(i), temp(i), S(i), temp(i+1));

     end generate;

 

     temp(0) <= temp(m);

     Over <= temp(m) xor temp(m-1);

 

end STR;

 

Végül szimuláljuk le a kettes komplemensképzéssel rendelkező aritmetikai egységet. Ehhez szükséges egy tesztkörnyezet, amely természetesen tartalmazza a tesztvektorokat is.
Érdekességként, ennél a megoldásnál nem komponensként helyezzük be ebbe a VHDL kódba a tesztelendő áramkört.

library IEEE;

use ieee.std_logic_1164.all;

 

entity addsub2compsim is

     generic(m : integer := 8);

     port(S : out std_logic_vector(m-1 downto 0);

          Over : out std_logic);

end addsub2compsim;

 

architecture SIM of addsub2compsim is

signal SA, SB : std_logic_vector(m-1 downto 0);

signal SMC : std_logic;

begin

 

     nev: entity aritmetika.addsub2comp port map(SA, SB, SMC, S, Over);

 

     process

     begin

          SMC <= '0';

          SA <= x"00";

          SB <= x"FF";

          wait for 10 ns;

          SA <= x"01";

          wait for 10 ns;

          SB <= x"02";

          wait for 10 ns;

          SA <= x"55";

          SB <= x"AA";

          wait for 10 ns;

          SB <= x"FF";

          wait for 10 ns;

          SMC <= '1';

          wait for 10 ns;

     end process;

 

end SIM;

 

A szimulációs eredménynél (7. ábra) az "sa", "sb", "s" jelek/port aktuális értékeit decimálisként ábrázoltuk.

kep
7. ábra   Ketteskomplemensű arimtetikai áramkör szimulációs eredménye
 

 Egyéb cikkek

További cikkeink ebben a témakörben

Régebbi cikkeink

Elkészítünk most VHDL nyelven egy PWM modult. Természetesen digitális úton állítunk elő PWM jelet.. . . .

Készítünk VHDL nyelven most egy programozható szélességű multiplexert, amelyet azután elhelyezünk egy Spartan 6-os FPGA-ban. A bemenet (és a kiválasztó jel) szélessége paraméteresen állítható be a fordítás előtt.. . . .

Készítünk VHDL nyelven most egy programozható szélességű multiplexert, amelyet azután elhelyezünk egy Spartan 6-os FPGA-ban. A bemenet (és a kiválasztó jel) szélessége paraméteresen állítható be a fordítás előtt.. . . .